Misyon

Derin beyin stimülasyonu Derneği’nin misyonu DBS’nin tüm çeşitlerinin bilimini, eğitimini, pratiğini ve ulaşılabilirliğini yükseltmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu multidisipliner topluluk insanlığın iyiliği amacıyla en iyi uygulamayı cesaretlendirme ve bilimin paylaşılması noktasında; DBS’e özel ilgi duyan tüm bilim adamları, doktorlar, biyomedikal mühendisler, yardımcı meslekler ve endüstri ile birlikte çalışır.

Vizyon

Derin beyin stimülasyonu, tüm bilimsel, klinik ve mühendislik uğraşıları birleştirerek sağlığı bozulmuş bireyin fonksiyonunu düzeltmek için elektriksel tedavi modaliteleri kullanır. DBS’nin’nin vizyonu bu modaliteleri implante edilebilen nörolojik teknolojiler ile biraraya getirerek DBS uygulamalarını ülke ve dünya çapında tanıtmaktır.

Amaç

- Derin beyin stimülasyonu ve benzeri fonksiyonel ameliyatlar uygulanabilen Parkinson hastalığı, tremor, distoni ve diğer hareket bozukluklarıyla ilgili araştırmalar yapmak. Ayrıca stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji bölümünü ilgilendiren tüm konularda, depresyon, Obsesif kompülsif bozukluk ve Tourette sendromu gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda ve epilepsi gibi bazı nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar yapmak.

- Yukarıda adı geçen konularla ilgili uluslararası ve ulusal bazda kongreler, kurslar, sempozyumlar düzenlemek. Bu kurslara yurtiçi ve yurtdışından alanında önemli çalışmalar yapmış kişileri eğitimci ve konuşmacı olarak davet etmek. Bu konuşmacılara sponsor olmak.

- Yurtdışında bu konularla ve benzer konularda faaliyet gösteren derneklerle ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. Yurtiçinde ya da yurtdışında ortak Kurs, kongre, sempozyum benzeri toplantılar düzenlemek.

- Bu konularla ilgili eğitim almak isteyen öğrenci ve öğretim üyesi düzeyindeki kişilere yurtiçi ve yurtdışında referans merkezlere ulaşması konusunda yardımcı olmak. Derneğin gelirleriyle orantılı olarak burs imkanı tanımak.

- Konunun uzmanı öğretim üyelerine yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda konuşmacı ya da katılımcı olarak bulunduğu durumlarda maddi destek sağlamak.

- Yurtiçinde ya da yurtdışında düzenlenen ilgili toplantılarda, akademik toplantılar dışında düzenlenen sosyal etkinliklere sponsor olmak.

- Halkı aydınlatıcı radyo, televizyon ve benzeri programlar yapmak - İlgili konularda bilimsel kitap, dergi hazırlamak.